Sunday, November 30, 2014

Repleksyon 4

Panibagong Linggo, Panibagong aralin ang aming tatalakayin.Ito ay ang Parabula-ito'y kadalasang nagmumula sa Bibliya at ginagamitan ng talinghaga.Ito'y naglalaman ng mga malalalim na salita na may malalim na kahulugan na nagsasaad ng aral.Tinalakay namin angparabulang "Ang mga mangggawa ng ubasan".

No comments:

Post a Comment